Vedtægter for Byggeriets Evaluerings Centers Fond

Vedtægter for Byggeriets Evaluerings Centers Fond

Navn, stifter, hjemsted og formål

§ 1. Navn, stifter og hjemsted

Fondens navn er Byggeriets Evaluerings Centers Fond (i disse vedtægter betegnet Fonden).

Fonden er erhvervsdrivende.

Fonden er stiftet af Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, Bygherreforeningen i Danmark, Byggematerialeindustrien, Byggeriets Arbejdsgivere, Danske Entreprenører, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen Realdanmark, Praktiserende Arkitekters Råd og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

 

§ 2. Formål

Fondens formål er

1) at udvikle og drive et benchmarkingsystem med nøgletal for såvel byggeprocessen som det færdige byggeri,

2) at udvikle målemetoder og praktiske visionsmål for byggeriets produktivitet,

3) at forestå koordinering, evaluering og videnformidling om udviklingsbyggeri/byggeri,

4) at tjene som samlingssted for en række arbejdsgrupper, der kan videreføre netværket for Projekt Hus, og

5) i øvrigt at drive virksomhed til almen gavn for byggeriet.

 

Kapital og indtægter

§ 3. Kapital

Fondens grundkapital er 2.500.000 kr.

Bestyrelsen skal sørge for, at grundkapitalen og en eventuel rådighedskapital anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse i et anerkendt pengeinstitut eller børsnoterede værdipapirer.

 

§ 4. Overskuddets anvendelse

I forbindelse med godkendelsen af årsrapporten afgør bestyrelsen, hvilken del af overskuddet – med tillæg af eventuelle henlæggelser fra tidligere år - der skal benyttes til fremme af Fondens formål.

Den del af overskuddet, der ikke benyttes til fremme af Fondens formål, kan efter bestyrelsens skøn henlægges til grundkapitalen eller overføres til næste regnskabsår til senere anvendelse, hvis en opsamling af overskud er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opfylde Fondens formål.

Hvis grundkapitalen forhøjes - ved modtagelse af ydelser fra tredjemand eller gennem bestyrelsens beslutning - skal bestyrelsen foretage de heraf følgende nødvendige ændringer af vedtægterne og lade disse registrere.

 

Bestyrelse

§ 5. Kompetence

Bestyrelsen har den øverste ledelse af Fonden.

 

§ 6. Sammensætning

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. 

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Valg af formand og næstformand sker på det bestyrelsesmøde, hvor henholdsvis formand og/eller næstformand fratræder.

Bestyrelsen er selvsupplerende. Inden udgangen af det kalenderår, hvor et bestyrelsesmedlem fratræder, træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt det fratrædende bestyrelsesmedlem skal erstattes, og i givet fald af hvem. Genvalg af et fratrædende bestyrelsesmedlem kan ske.

 

§ 7. Funktionsperiode

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne er to kalenderår.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i løbet af bestyrelsesmedlemmets funktionsperiode, tager den resterende bestyrelse stilling til, om medlemmet skal erstattes af et andet bestyrelsesmedlem.

 

§ 8. Indkaldelse og forfald

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Et bestyrelsesmedlem, den administrerende direktør eller revisor kan kræve, at bestyrelsen indkaldes.

 

§ 9. Quorum og afstemninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer samt formand eller næstformand er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de repræsenterede medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.

 

§ 10. Direktionens og revisors tilstedeværelse

Den administrerende direktør og revisor har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i den enkelte sag træffer anden bestemmelse.

Revisor har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revisionen eller for aflæggelse af årsrapporten. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, herunder deltagelse i årsregnskabsmødet, med mindre alle bestyrelsesmedlemmer er enige i, at deltagelse ikke er nødvendig, og revisor er enig i dette.

 

§ 11. Forhandlingsprotokol

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer og sendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem, den administrerende direktør eller revisor ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har han ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

 

§ 12. Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv i en forretningsorden.

 

§ 13. Tegningsregel

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af den administrerende direktør i forening med formanden.

 

§ 14. Vederlag

Formanden for bestyrelsen modtager et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag til formanden for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer kan ligeledes modtage et årligt vederlag. Beslutning herom, herunder eventuel fastsættelse af det årlige vederlag for det kommende år, træffes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet. 

 

Direktion

§ 15. Kompetence

Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til at forestå den daglige ledelse af Fonden på grundlag af de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Bestyrelsen kan udarbejde en instruks om afgrænsningen af de dispositioner, som den administrerende direktør kan træffe uden forudgående forelæggelse for bestyrelsen.

 

Formueforvaltning, årsrapport og revision

§ 16. Formueforvaltning

Bestyrelsen vedtager retningslinjer for formuens forvaltning og placering.

Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsens formand skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

 

§ 17. Årsrapport

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 18. Revision

Bestyrelsen udpeger for ét år ad gangen en statsautoriseret revisor til at revidere årsrapporten.

 

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 19. Vedtægtsændringer og opløsning

Ændring af vedtægterne, bortset fra § 2, kræver - ud over fondsmyndighedens tilladelse - at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor.

Ændring af vedtægternes § 2 og - hvis Fondens formål ikke kan efterleves, eller opfyldelsen heraf er blevet åbenbart uhensigtsmæssig - beslutning om opløsning af Fonden kræver - ud over fondsmyndighedens tilladelse - at 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor.

Ved Fondens opløsning anvendes Fondens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, til fremme af Fondens formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Således besluttet af bestyrelsen på et møde den 20. marts 2018.


Gammel Dok

Del på